Bia Gremion, a modelo plus size que fez história na SPFW - GWS